Λιπάσματα

Κοκκώδη

Κοκκώδη
Αζωτούχα (Ν)
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ     S-AS    21.0.0  +24S
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ  S-AS BOR        20,6.0.0+0,3B
FERTILMAX      27.0.0     
FERTILMAX     20,5.0.0 
FERTILMAX      46.0.0    ΟΥΡΙΑ
UREA ELECTRON 45.5-0-0,  0,07Zn,0,03B,0,0025Mo
FERTILMAX      40.0.0   +5,5S
ELECTRON  40 (40-0-0 +5,5S)+0,07Zn,0,03B,0,0025Mo
ORIZON            30.0.0   +15S
FERTILMAX       32-0-5
FERTILMAX       27-0-10
DIAMON electron 33.0.0 (12S)+Fe+Zn
PIAMON 33-S +12S
AVAIL  N           46.0.0
AVAIL  N           40.0.0 (5,5S)
PIAZUR             46.0.0 ΟΥΡΙΑ
PIAZUR            40-0-0
ALZON -NEON             46-0-0
ALZON   DRIP    46-0-0 +0,1Zn (electron)
DIAMON          33.0.0 (12S)
DIAMON          33.0.0 (12S) +0,3B
PIAMAX          46.0.0 ΟΥΡΙΑ
PIAMAX          40.0.0   +5,5 S
SA.S                 20,6-0-0+0,2B
 
Αζώτου-Φωσφόρου (ΝP)
FERTILMAX     20.10.0   +19S
FERTILMAX     16.20.0   +11S
PRIMODAP     18.46.0
PRIMODAP -S     19.38.0+7S
AVAIL PRIMO   19-38-0 +7S,  NEW
AVAIL ultra        20.23.0   +6S+B,Zn electron
PIAMAX  SITOS  18.10.0+ΤΕ
AVAIL  cereals        32.11.0+ΤΕ
AVAIL   boost    28.28.0
 
Φωσφόρου- Καλίου (PK)
 FERTILMAX        0.25.25
 
Σύνθετα (ΝPK)
ORIZON                30.6.10      +0,5Zn
FERTILMAX FRUTO 18.8.18 +0,01B+0,03Zn
FERTILMAX BLUE 12-12-17+2+TE
FERTILMAX          11.15.15   +7S
FERTILMAX          20.10.10   +3S
FERTILMAX          20.10.10   +8,8S+0,2B
FERTILMAX          15.15.15   +10S
FERTILMAX          17.22.6    + 10S
FERTILMAX          35.5.5     
FERTILMAX          35.5.5       +0,5Zn
FERTILMAX          18.5.12     +0,3B
AVAIL P special     8.14.20  +0,2Zn+0,1B
GOLDEN BLUE   12.12.17+15S+2MgO+0,01Zn+0,01B
GOLDEN GREEN    20.8.12   +0,2Zn+B+13S
PIAMAX OLIVO 20.8.12+0,3B+0,0025Mo+0,2Zn
GOLDEN YELLOW 14.10.14 +2+TE+16,5S
AVAIL P VEGGIES  12.14.18 +2ΜgO+12S+TE
AVAIL PREMIUM 16-8-16(SOP)+2MgO+TE+7,7S
PIAMAX  electron  15.15.15+7S+B+Zn
PIAMAX ελαία    18.5.12+0,3Β+2MgO
ALZACROP         25.8.8 +0,1Zn  electron
 
ALZABOR      20.6.16   +0,3B+ 0,0025Mo+ 8,5S      40 kgrs/25kgrs
 
AVAIL  base       5.25.15 +5S
AVAIL   horizon  29.6.9    +0,1Zn electron
AVAIL    green         28.8.8     +0,1Zn electron
AVAIL    grow             36.7.7   
 
QROP  COMPLEX 12-10-18+TE,  NEO SQM
 
Καλλιούχα (Κ)
FERTILMAX           0.0.60 
TEOKALI                0.0.50  +18S 
TEOKALI-MAG    0.0.25 +8MgO+13S
 
Φωσφορικά (P)
FERTILMAX      0.20.0
FERTILMAX      0.46.0
 
Bιολογικής Γεωργίας (εταιρεία ILSA)
BIOILSA 1                11.0.0
BIOILSA progress 6.5.13 +2MgO+B+Zn